Organic Veggies and Fruits

Garlic (per KG)

KShs 600

Organic Veggies and Fruits

Grapes

KShs 450
Sale!

Organic Veggies and Fruits

Strawberry

KShs 210

Organic Veggies and Fruits

Pixie Oranges (per Kg)

KShs 200

Organic Veggies and Fruits

Cellery (Per KG)

KShs 200

Organic Veggies and Fruits

Tomatoes (per KG)

KShs 160
Sale!

Organic Veggies and Fruits

Red Onions (per KG)

KShs 200 KShs 160

Organic Veggies and Fruits

Matomoko / Custard Apple (per KG)

KShs 150

Organic Veggies and Fruits

Pineapples (per KG)

KShs 150

Organic Veggies and Fruits

Beet root (1 Kg)

KShs 150

Organic Veggies and Fruits

Potatoes (per KG)

KShs 120

Organic Veggies and Fruits

Carrots (per KG)

KShs 80

Organic Veggies and Fruits

Cabbage

KShs 80