Organic Veggies and Fruits

Cauliflower (1 Kg)

KShs 230

Organic Veggies and Fruits

Cellery (Per KG)

KShs 200
Sale!

Organic Veggies and Fruits

Red Onions (per KG)

KShs 200 KShs 160

Organic Veggies and Fruits

Tree Tomato (per KG)

KShs 150

Organic Veggies and Fruits

Beet root (1 Kg)

KShs 150

Organic Veggies and Fruits

Carrots (per KG)

KShs 80

Organic Veggies and Fruits

Cabbage

KShs 80

Organic Veggies and Fruits

Avocado (1 Piece)

KShs 40

Organic Veggies and Fruits

Spinach

KShs 40

Organic Veggies and Fruits

Dhania / Coriander

KShs 30

Organic Veggies and Fruits

Oregano herb

KShs 30

Organic Veggies and Fruits

Rosemary herb

KShs 30

Organic Veggies and Fruits

Managu

KShs 30

Organic Veggies and Fruits

Terere / Amaranth

KShs 30